Juridische kennisgeving


1. – ALGEMENE INFORMATIE

EUROPASTRY S.A. (hierna genoemd “EUROPASTRY”) is een bedrijf dat brood, cakes en gebakjes maakt en verkoopt.

Om redenen van deze kennisgeving is EUROPASTRY N.V. met CIF (fiscaal nummer) A-58695032 een bedrijf met geregistreerd adres in Sant Cugat del Vallés, Pza. Xavier Cugat 2, Edificio C, Planta 4 in Parc Sant Cugat Nord, ingeschreven in het Handelsregister te Barcelona, boek 24.789, pagina B -76.007, vak 15 en op heden verantwoordelijk voor de uitvoering, het beheer en de soepele werking van de website www.europastry.com en de websites van haar merken FRIPAN, FRIDA, YAYA MARÍA, FRIART en DOTS.
E-mail: contact@europastry.com

 

2. – GEBRUIKSVOORWAARDEN

Dit portaal doet dienst als informatiekanaal voor het bedrijf en haar producten.

Door zich toegang te verschaffen tot en browsen op dit portaal verbinden de gebruikers zich te houden aan de geldende wetgeving op dat moment en aan de voorwaarden uiteengezet in deze kennisgeving, morele integriteit, algemeen aanvaarde, goede praktijken en openbare orde. Gebruikers zijn aan EUROPASTRY en/of derden verantwoording verschuldigd voor mogelijke schade veroorzaakt door de niet-naleving van deze vereiste.

Zich toegang verschaffen tot en browsen op dit portaal betekent het medeweten en de aanvaarding van de wettelijke waarschuwingen die hier omschreven worden. Zich eenvoudigweg toegang verschaffen tot het portaal betekent niet dat er tussen EUROPASTRY en de gebruiker een relatie tot stand wordt gebracht.

Gebruikers van deze website moeten zich te allen tijde onthouden van het verwijderen, wijzigen, vermijden of manipuleren van iedere beveiligingsinrichting of – systeem dat op deze website geïnstalleerd kan zijn.

EUROPASTRY aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte opgelopen schade als gevolg van het gebruik van dit portaal, met inbegrip van schade aan computersystemen, virusinfectie of schade voortvloeiende uit beslissingen gebaseerd op de daarin vervatte informatie. Indien nodig raadt EUROPASTRY gebruikers een schriftelijke bevestiging van dergelijke informatie aan.

Links naar andere portalen of websites die op deze website staan, maar niet worden beheerd door EUROPASTRY, zijn louter ter informatie of als referentie bedoeld, zonder meningsuitdrukking over hun inhoud, eigenaars, diensten of geleverde producten. EUROPASTRY heeft geen controle over deze portalen of websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud.

EUROPASTRY wordt in alle gevallen vrijgesteld van iedere verantwoordelijkheid in verband met geleverde diensten door derden in het geval van iedere mogelijke vordering of klacht die in verband hiermee zou kunnen voortvloeien.

 

3. – INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Alle inhoud op dit portaal, waarbij er uitgegaan wordt dat dit inhoudt, maar niet beperkt is tot teksten, afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s, illustraties, bestanden, logo’s, broncodes, kleurencombinaties en alle andere elementen, alsmede de structuur en vorm, selectie en presentatie van het materiaal hiervan en de nodige computerprogramma’s voor de uitvoering, toegang en gebruik zijn gebonden aan industriële en intellectuele eigendomsrechten behorende tot EUROPASTRY en derden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van dit portaal is dan ook uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EUROPASTRY en kan niet worden gebruikt voor commerciële of operationele doeleinden noch voor verspreiding, reproductie, openbare communicatie, gebruik van de reverse-engineeringtechniek, noch kunnen zij worden veranderd, gewijzigd of gedecompileerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, tenzij dit wettelijk toegestaan is. Elk gebruik van dit portaal of de inhoud ervan dat in strijd is met de huidige wetgeving kan leiden tot vervolging.

Alle publicaties, merken, handelsnamen of onderscheidende merken van elke soort die op de website verschijnen, zijn eigendom van EUROPASTRY of derden; gebruik of toegang tot de website betekent op geen enkele wijze dat de gebruiker er enig recht over heeft, noch over de inhoud die op het portaal verschijnt.

 

4. – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming EU-verordening 2016/679 Algemene gegevensbescherming en organieke wet 3/2018 inzake bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten informeren wij u hierbij dat alle elektronische communicatie met EUROPASTRY die verzonden wordt via de formulieren op dit portaal of via de links naar het e-mailadres, betekent dat de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming geeft om zijn gegevens op te slaan in de bestanden die eigendom zijn van het bedrijf. Alle verzonden gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt in het kader van vragen of verzoeken om informatie, en voor het verzenden van commerciële communicatie over onze producten en merken, met inbegrip van commerciële communicatie die per elektronische post verzonden wordt.

Op ieder moment kunnen gebruikers hun recht op toegang, rectificatie, annulering of afwijzing uitoefenen door te schrijven naar het geregistreerde adres van het bedrijf of door een e-mail te sturen. Gebruikers dienen een kopie van hun identiteitskaart of paspoort toe te voegen en duidelijk te vermelden welk recht zij willen uitoefenen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht, maar vragen kunnen niet volledig worden beantwoord indien de verzochte informatie niet verstrekt is. Gebruikers die hun persoonsgegevens verstrekken zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de waarheid en juistheid van de geleverde informatie. In dit opzicht wordt EUROPASTRY vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid.

Enkel vrijwillig bij registratie verstrekte informatie door gebruikers wordt opgeslagen.

 

5. – COMMERCIËLE COMMUNICATIE

EUROPASTRY strijdt tegen SPAM en, overeenkomstig de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, verstuurt geen ongevraagde commerciële communicatie naar gebruikers die hun gegevens kunnen hebben verstrekt en met wie er geen voorafgaande bestaande handelsrelatie bestond, tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker toegestaan.

EUROPASTRY is er zich volledig van bewust dat de privacy van de persoonlijke informatie van de klant van groot belang is. Indien een gebruiker dus een ongevraagde e-mail ontvangt, verzoeken wij dat zij contact opnemen met het volgende adres om dit voorval in de toekomst te vermijden: contact@europastry.com

 

6. – COOKIES

Een cookie is een tekstbestand dat wordt verzonden naar uw browser door de door u bezochte websites en die het mogelijk maakt dat die website informatie van uw bezoek opslaat, zoals uw taal- en configuratievoorkeuren en andere informatie die uw volgende bezoek gemakkelijker kunnen maken. Cookies stellen ons in staat onze website beter aan te passen aan uw voorkeuren en behoeften.

EUROPASTRY gebruikt volgende cookies:

  • Sessiecookie, dus de volgende keer dat u onze website bezoekt hoeft u zich niet opnieuw te identificeren.

 

ANDERE VOORWAARDEN

  1. Om redenen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden betekent “Portaal” “website”.
  2. EUROPASTRY behoudt zich het recht voor de inhoud van dit portaal, van deze Wettelijke kennisgeving en Algemene toegangsvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
  3. Deze Algemene gebruikswaarden en elke relatie die ontstaat tussen de gebruiker en EUROPASTRY zijn onderhevig aan de Spaanse wetgeving.

 

Het gebruik van het portaal betekent de aanvaarding van de voormelde Algemene gebruiksvoorwaarden.